بنام خداوند(ج)

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت تحصیلات عالی

دانشگاه کندز

دانشکده زراعت

دیپارتمنت اگرانومی  

 

 

 

پلان درسی : یک سمسترمبادی علوفه جات  

 

 

 

تهیه کننده : استاد گل آقا"انوری "

شروع : مورخه 14/01/1389

 

 

 

 

مقدمه

خداوند متعال راسپاس گذارم براینکه برای بنده فرصت داده است تابتوانم پلان درسی یک سمسترمبادی علوفه جات راتهیه وترتیب نمایم ازآنجاییکه اهمیت علم نباتات برهیچ کسی پوشیده نیست، میتوان گفت که علوفه جات منحیث یک بخش نباتات اساس مواد غذائی  حیوانات  را تشکیل نموده برای تهیه انرژی بصورت مستقیم به حیوانات وبشکل غیرمستقیم بالای انسانها ضروری می باشد که بدن سالم وافکارمنکشف در حال وآینده بشرراتشکیل داده وبنده میخواهم دررابطه به مبادی علوفه جات که مشتمل برهشت فصل بوده وهرفصل محتویات جداگانه ومفیدیت تغذیه ئی بالای خاک ، حیوانات وانسان دارد وبرای کسانیکه درهررشته علوم زراعت میخوانند خواندن مبادی علوفه جات  ضروری ومهم است که محتویات فصل اول شامل تاریخچه وانتشار علوفه جات، علوفه جات ونگهداری خاک،  ترکیبات وارزش غذائی علوفه جات، عواملیکه بالای کیفیت علوفه تأثیردارد، طروق بذرتخم نباتات علوفه ئی ، برسی تأ ثیرات عواملیکه بالای عمق ومقدارتخمریزوجود دارد می باشد.  فصل دوم درباره نباتات همراه، جواری منحیث نبات همراه، اوقات بذرتخم های نباتات گراس ولیگیوم، انکولیشن نباتات لیگیومی، نباتات لیگیومی ورایزوبیای مناسب آنها، اناکولیشن چه وقت ضرورت است فوائید اناکولیشن، سایلیچ وروشهای ساختن آن، نباتاتیکه ازآنها سایلیج ساخته میشود وطریقه ساختن یوریا ترتمنت بحث کرده ، فصل سوم درباره نبات رشقه، اهمیت وارزش اقتصادی رشقه، خصوصیات نباتی رشقه، اگروتخنیک  وجمع آوری رشقه.

 برسیم ویا شبدر مصری، منشاء وورایتی های مشهورشبدرمصری ،چگونگی کشت وبرداشت شبدرمصری. شبدرایرانی ، چگونگی  توفق، کشت وبرداشت شبدرایرانی. شبدرسرخ ، ارزش غذائی شبدرسرخ واگروتخنیک آن. سینفوین ، انواع سینفوین ، ارزش غذائی سینفوین کشت وبرداشت سینفوین.      شاخل، توافق نبات شاخل،  کشت وانواع شاخل. یولاف، موارد استعمال یولاف، اگروتخنیک یولاف، مقدارتولید وکیفیت علوفه یولاف.  جو واگروتخنیک جوء علوفه ئی ، استفاده ازجو، مقدارتولید وکیفیت علوفه جو. باجره، چگونگی کشت وبرداشت نبات باجره، ترکیب کیمیاوی علوفه باجره وتغذیه حیوانات.  ارزن علوفه ی ،  اگروتخنیک وعملیات زراعتی آن. جواری،  چگونگی کشت وبرداشت جواری همراه با ساختن بیده آن. لبلبو علوفه ی ، ترکیبات کیمیاوی، خصوصیات اگروتخنیکی ، بذرومراقبت های لبلبو علوفه ئ وزهریت لبلبوی قندی  بحث همه جانبه  می نماید. امیدوارم پلان ترتیب شده هذا باوجود نقایص زیاد مفید واقع گردیده ومحصلین بتوانند ازآن به نحواحسن استفاده نمایند.

                                                                                         بااحترام .

                                                                           استاد گل آقا" انوری"

 

 

 

طراحی کورس شما چیست ؟

طرح وپلان تدریس در یک سمستر طوری درنظر گرفته شده است که شاگردان از محتوامحور بسوی اموزش محور درحرکت باشند ودرهرقدم بسوی هدف که آموزش محور می باشند نزدیک شوند وشاگرد خلاق ، متفکر وروشن فکربوجود آید که بتواند از آموخته های خویش درزندگی روزمرّه استفاده عملی نماید.

عوامل وضعیتی

عوامل وضعیتی به پنج مرحله ذیل تقسیم گردیده اند .

1.     زمینه خاص وضعیت تدریس وآموزش:  درصنف به تعداد 57 نفرشاگرد وجوددارد وسویه حد اوسط کورس پایین ترازصنف سوم  دانشگاه میباشد استاد  باشاگردان درساعات درسی ملاقات خواهند کرد واین ملاقات پنج دقیقه دوام مینماید ، تدریس درصنف درسی ،  فراهم کردن کارهای عملی ،بازدید از کارها انجام شده علمی وعملی درفارم تحقیقات پوهنحی  وجای دیگرنیزاجرامیشود. زمان تدریس یک ساعت درسی درسیستم سابقه  90 دقیقه میباشد که یک تفریح 10 دقیقه یی دربین درس دارد .

2.     زمینه عمومی وضعیت آموزش :  بعد ازختم این دوره آموزشی ازشاگردان توقع میرود تاآمادگی پیدانمایند موضوعات تخصصی رشته زراعت  ( مبادی  علوفه جات ) رابیاموزند .

3.     نوعیت مضمون :  این مضمون دارای دوجنبه نظری وعملی میباشد وهم چنان موضوعاتی که دراین مضمون تدریس میشود متقارب است وگاهی اوقات بعضی ازموضوعات این مضمون دراثرپیشرفت علم ، تکنالوژی وتحقیقات وسیع دچارتحوّل میگردد .

4.     خصوصیات محصلان :  درحدود 65 فیصد شاگردان دروضعیّت بد اقتصادی قراردارند گفته میتوانیم که درحدود 5 فیصد شان دارای شغل اند ، 75 فیصد شاگردان اهداف مسلکی دارند و25 فیصد شاگردان فقط میخواهند یک سند تحصیلی ازوزارت تحصیلات عالی داشته باشند ، دانش وتجربه قبلی عده  شاگردان دررابطه به این مضمون فقط محدود میشود به شناخت سنتی  یکه ازمشاهده ازمزارع خود ودهاقین همجوار ساحه مسکونیشان،  شاگردان طوری که قبلاً تذکردادم 75 فیصد شان میخواهند مسلکی باشند و25 فیصد شان نمیخواهند مسلکی باشند امّا میخواهند بااستفاده ازسند تحصیلی خویش بجزازرشته تحصیلی که خوانده اند درآینده مشغول کارشوند تمام شاگردان طوری که تجربه نشانداده است به شیوه آموزش محوربیشترعلاقه دارند زیرااین شیوه بیشترین اختیارات وبهترین فرصت هارابرای شاگرد مهیا مینماید درحالیکه شیوه آموزش محورمفیدترین شیوه درمیان تمام شیوه های تدریس به اثبات رسیده است .

5.     خصوصیات استاد :  استاد به این باوراست تاازهرطریق ممکن معلومات ودانش خویش رابه نحواحسن به شاگردان خویش انتقال دهد واین موضوع فقط بادنبال کردن شیوه آموزش محوربرآورده میشود ودرضمن استاد بالای مضمونیکه تدریس مینماید باید تسلّط کامل داشته باشد زیرااین موضوع اولین شرط موفقیت استاد میباشد چه بسا کسانی بوده اند که بهترین روشهای تدریس رافراگرفته امّا بالای مضمونیکه تدریس مینماید تسلّط کامل نداشته همیشه وبه همین خواطردرپروگرام های درسی خویش ناموفق بوده اندهم چنان استاد ومعلّم باید پای بند ارزشهای اسلامی وفرهنگی کشورخود بوده وبه اصول ، مقررات وقوانین اسلامی واساسی کشورخود احترام داشته ونگذارد تاشاگردان وی طوری تربیه وآموزش داده شوند که ازارزشهای دینی ، مذهبی وفرهنگی کشورخود بیگانه شوند زیراعواقب بی توجهی به این نکات باعث سردرگمی وبحران هویّت دربین محصلین وشاگردان خواهد بود نکته دیگری که استادان ومعلمین باید رعایت نمایند اینست که استاد باید یک نظم ودسپلین خاص رابرای کنترول صنف درسی خویش ایجادنماید وازهمه اوّلترخود استاد باید اصول ومقررات رارعایت نموده وبارفتارمنطقی وقانونی خویش این اصول رابه شاگردان انتقال دهد زیرااکثرشاگردان آیینه تمام نمای رفتاراستادان خود میباشند ودراخیربرای اینکه یک استاد نقاط قوت وضعف خویش رابداند باید یک پرسشنامه که حاوی 30 الی 40 سوال باشد برای شاگردان خویش توزیع نموده تاشاگردان نظریات خودشان رادرمورد تدریس ورفتاراستاد نوشته کرده وبعداً بدون نام وامضا برای استاد داده شود تااستاد بعد ازخواندن این پرسشنامه وجوابهای آن متوجه نکات قوّت وضعف خود گردیده وجهت اصلاح نمودن نقاط ضعف خود تلاش بیشترنماید .

وعده به خواننده گان

درختم سمستر مبادی علوفه جات شاگردان باید قادر باشند تا انواع واقسام عمده نباتات علوفه ی را بشناسند  وتفاوت بین نبات گراس ولیگیومی را تشخیص نمایند،  فوائید واهمیت علوفه  را بفهمند،  نقش علوفه  را درتغذیه حیوانات وتأثیرات آنرا بصورت مستقیم وغیرمستقیم بالای سطح اقتصادی کشور وجامعه دهاقین ملاحظه نمایند. استفاده  وسایل مدرن ویا ساده زراعتی را همراه باکابرد اش درعملی کردن کشت انوع علوفه جات بصورت فنی وعلمی بدانند. ارتباط  اساسی نباتات علوفه ی را با خاک، انسان وحیوان درک نموده و کیفیت وارزش ترکیبات کیمیاوی آنرا بفهمند،  تعریفات از پروتین، کاربوهایدریدها، شحمیات، لیگنین داشته باشند وفصیدی هضم کدام نوع علوفه ویا مواد بیشتراست تشخیص نمایند.

   بصورت عموم معلومات وقدرت عملی کردن کارهای نظیری کشت، برداشت، وذخیره  انواع علوفه را بشکل بیده همراه باساختن سایلیج برای تغذیه حیوانات باید داشته باشند.   

 

 

 

 

 

 

 

تهیه پلان درسی

پلان درسی مبادی علوفه جات  درطول یک سمستر طوری طراحی شده است که این مضمون درهفته دو ساعت درسیستم سابقه  برای محصلین پوهنحی زراعت  هم درشته علوم حیوانی وهم دربخش اگرانومی تدریس میشود.

 تقسیم تعداد فصول ، عناوین فرعی وصفحات نظر به تعداد ساعات درسی درسیستم سابقه تقسیم میشود که بنده تقسیمات آنرا طور ذیل عیار نموده ام که مطابق به دوساعت (90) دقیقه درهفته میباشد.

تعداد جلسات

موضوعات درس

فعالیت های داخل صنف

فعالیت های بیرون صنف

ملاحظات

 جلسه اول

تاریخچه وانتـشار علوفه جات

- طرح چند سوال پیرامون موضوع .

- ارائیه معلومات و لکچر پیرامون موضوع .

- کار عمده درس و مفاهیم آن .

- کار گروپی .

- مباحثه و مناقشه.

- نظر دهی .

- شناخت کشورهای بیش قدم درانتشار علوفه جات وتاریخچه آن درافغانستان .

- ارزیابی به شیوه و انواع مختلف که بتواند توانمندی و قابلیت های محصلان را غنا بخشد

مثال ازانتـشار یک نوع  نبات ازمحل به محل دیگریکه خود  محصل درآن محل زنده گی میکنند با استفاده ازروشها طبیعی ومصنوعی .

 

جلسه  دوم

نقش علوفه جات در نگهداری خاک وشناخت ارتباط بین علوفه ، حیوان، انسان وخاک.

- مباحثه و مناقشه پیرامون موضوع .

- ارائیه لکچر ومعلو مات پیرامون موضوع .

- طرح چند سوال .

- کار گروپی .

- نظر دهی .

- معلومات های آفاقی پیرامون موضوع .

- ارزیابی استعداد و توانمندی محصلان .

- نظر دهی راجع به نقش وارتباط علوفه جات باتمام موجودات حیه وخاک .

مشاهده وتجربه کردن از مزارع دهاقین ونشان دادن نقش نباتات علوفه ی را برای جلوگیری ازفرسایش خاک، حاصل خیزی خاک وجلوگیری ازبوجود آمدن گیاهان هرزه .

 

جلسه  سوم

ترکیبات وارزش غذائی علوفه جات.

- معلومات و چند سوال پیرامون موضوع .

- مباحثه و مناقشه .

- کار گروپی .

- نظر دهی پیرامون نکات عمده درس و اصطلاحات جدید.

- ارزیابی درس جدید و قبلی و بحث روی موضوعات مهم درس به شکل سوال و جواب کوتاه

- نشان دادن نوع نباتات علوفه ی که دارای  بلند ترین  ارزش غذائی برای تغذیه حیوانات میباشد.      

 – مثال آوردن ازعکسل العمل عده ا ز حیوانات که توسط علوفه جات مختلف تغدیه شدند.

 

جلسه چهارم

عواملیکه بالای:

- کیفیت موادعلوفهء تاثیردارد.

- عمق تخم تاثیردارد.

- باعث ازبین رفتن بته های نازک ویاجوانه میشود.

- طرح سوال و جواب کوتاه با ایجاد تولید انگیزه پیرامون موضوعات درس های گذشته  .

- ارایه  محتویا ت درس  گذشته یک فصل ودرآوردن آن بشکل تمرین  قبل ازآغاز فصل جدید .

- نتیجه گیری ازمیتود های مختلف آموزشی که  در این فصل درنظر گرفته شده بود. 

.

- مقایسه کردن کیفیت علوفه درمزرعهء که دارای گیاهان هرزه بود ودرمزرعه یکه داری گیاهان هرزه نبودن .

-  بعدازمشاهده وتجربه کردن  شناختن عواملیکه بالای عمق تخمریز، وازبین رفتن بته های نازک درحال جوانه زدن تاثیردارد.

 

جلسه پنجم

عواملیکه بالای مقدارتخمریز تاثیردارد ونقش نباتات همراه .

- مباحثه و مناقشه پیرامون موضوع .

- ارائیه لکچر ومعلو مات پیرامون موضوع .

- طرح چند سوال .

- کار گروپی .

- نظر دهی .

- معلومات های آفاقی پیرامون موضوع .

- ارزیابی استعداد و توانمندی محصلان .

- اخذ امتحان صنفی بشکل گروپی، مقایسهء  وارایه سیمینار .

- شناخت نظری وعملی  آنعده ازعواملیکه مقدارتخمریزرا کم ویا زیاد میسازد.

- تجربه ومشاهده  کردن  تاثیرات مختلف نباتات همراه با نباتات علوفه ی .

 

جلسه  ششم

جواری بحیث نبات همراه واوقات بذرتخم های نباتات گراس ولیگیومی.

- معلومات و چند سوال پیرامون موضوع درس گذشته.

- پیوند دادن درس گذشته بادرس جدید.

- مباحثه و مناقشه .

- کار گروپی .

- نظر دهی پیرامون نکات عمده درس و اصطلاحات جدید.

- ارزیابی ازدرس  درختم درس همان روز ازمحصلان  که درحد سویه پائین  و اوسط  قرارداردند.

- دانستن مفدیت  جواری منحیث نبات همراه باعلوفه جات بادرنظرداشت استفاده  ازتجارب گذشته ودرحال اجراء این سیستم  بالای مزارع دهاقین که محصلین نیزخود ازاین جامعه اند صورت می گیرد.

 

جلسه هفتم

اناکولیشن نباتات لیگیومی وضرورت نبات به عمیله اناکولیشن.

- حوال پرسی و  وقت دادن برای محصلین که مشکلات درسهای قبلی خودرا مطرح نمایند.

- تذکر اهداف جلسه همان روز (محصلان بدانند کدام موضوعات عمده را درختم همین جلسه باید یاد گرفته باشند).

- هرشماره ازهدف درس را ازمحصلین به سویه های مختلف که هستند پرسان میشود ودرختم این کار معلومات عمومی راجع به هر هدف توسط استاد ارایه شده تاثیرات آن روی دانستن محصلین ارزیابی میگردد.

- عملی نمودن عملیه اناکولیشن و به نمایش گذاشتن

طریقه های  آن که چگونه انجام شود

- دانستن عملیه اناکولیشن بشکل  نظری و عملی آن  بااستفاده ازجدول تحقیقاتی  منحیث رهنما که درکشورهای جهان ومنطقه انجام شدند.

 

 

جلسه هشتم

نباتات لیگیومی و رایزوبیم Rhizobium  مناسب آن. 

- تمام این جلسات بعدی بشکل ومیتود های فوق که تاحال  انجام شده دنبال گردیده ونتایج آن روی  محصلین به گونه های مختلف ارزیابی میگردد.

 

- تمام فعالیت های خارج صنف جلسات  بعدی مانند جلسات گذشته این مضمون  بادرنظرداشت فراهم شدن عوامل وضعیتی ودیگرعوامل بشکل علمی وعملی آن توسط محصلین به اساس رهنمائی  استاد ویا افراد باتجربه دیگر اجرامیگردد.

 

جلسه نهم

ضرورت اناکولیشن نباتات ، عمده ترین فوائیداناکولیشن  وطبقه بندی نباتات لیگیومی ازلحاظ اوسط نصب نایتروجن آذاد هوا درخاک.  

/ /

 

/ /

 

 

جلسه دهم

تعریف سایلیچ ، روشهای ساختن سایلیچ  وشناخت نوع نبات علوفه ی که ازآن سایلیچ بهتر تهیه شده میتواند.

/ /

 

/ /

 

 

جلسه یازدهم

یوریا ترتمنت وطروق ساختن آن.

/ /

 

/ /

 

 

جلسه دوازدهم

 

معرفی نبات رشقه ،اهمیت  وارزش اقتصاد ، همراه باخصوصیات نباتی رشقه.

/ /

 

/ /

 

 

جلسه سیزدهم

اگروتخنیک نبات رشقه تنظیم  وسیستم درو آن. 

/ /

 

/ /

 

 

جلسه چهاردهم

منشاء  ومعرفی برسیم

همراه  با انواع ورایتی های برسیم.

/ /

 

/ /

 

 

جلسه پانزدهم

اگروتخنیک نبات برسیم ونقش آن درتناوب.

/ /

 

/ /

 

 

جلسه شانزدهم

شبدرایرانی ، توافق وکشت منظم آن.

/ /

 

/ /

 

 

جلسه هفـدهم

شبدسرخ وارزش تغذیه آن.

/ /

 

/ /

 

 

جلسه هشدهم

اصطلاح سینفوین     وانواع آن.

/ /

 

/ /

 

 

جلسه نزدهم

اگروتخنیک وارزش تغذیه حیوانی آن .

/ /

 

/ /

 

 

جلسه بیستم

انواع شاخل ، کشت    ودرو شاخل .

/ /

 

/ /

 

 

جلسه بیست ویکم

معرفی یولاف ، موارد استعمال وکشت منظم آن.

/ /

 

/ /

 

 

جلسه بیست ودوم.

جو، اگروتخنیک وموارد مصرف جو.

/ /

 

/ /

 

 

جلسه بیست وسوم

باجره ، سیستم منظم کشت وترکیبات کیمیاوی علوفه باجره.

/ /

 

/ /

 

 

جلسه بیست وچهارم

ارزن علوفه ی ، طروق منظم کشت ودرو آن.

/ /

 

/ /

 

 

جلسه بیست وپنجم

جواری ، اگروتخنیک وطریقه بیده ساختن جواری.

/ /

 

/ /

 

 

جلسه بیست وششم

لبلبو علوفه ی وترکیب کیمیاوی آن.

/ /

 

/ /

 

 

جلسه بیست وهفتم

خصوصیات اگروتخنیک نبات علوفه ی لبلبو همراه زهریت لبلبو قندی

/ /

 

/ /

 

 

 

اهداف آموزشی رابیان دارید ؟

درمورد اهداف آموزشی شش موضوع ذیل بصورت خلاصه گنجانیده شده است .

v    - سوالات درمورد دانش بنیادی : سوالات باید طوری طرح گردد که شاگردان درک کلی ازمضمون وکاربردعملی آن داشته باشد مانند درک  کتگوری  نباتات علوفه ی ، توانایی کشت وبذرعملی آن ، ارتباط دادن موضوعات فراگرفته شده بادنیای خارج ، مشخص نمودن ارتباط وهماهنگی  بین دیپارتمنت علوم حیونی واگرانومی درموضوعات تدریس شده وبودن نباتات علوفه ی منحیث پل ارتباطی بین انسان، حیوان وخاک، دورنمای فراگیری دانش بنیادی اینست که شاگرد درآینده نزدیک میتواند به عنوان یک فرد مسلکی ویک متخصص دررشته زراعت هم درربخش حیوانی  وهم  دربخش علوم نباتی  درجامعه خویش عرض اندام نماید .

v    - سوالات درمورد کاربرد این مضمون ونوع تفکـر : چنانچه که قبلاً نیزتذکرداده شد هرعلم بنوبه خویش سهم ارزنده درپیشرفت تمدن وراحتی بشرداشته اما علم زراعت رول بسیاربرجسته درین قسمت دارد که نقش علم زراعت  رادرپیشرفت وراحتی بشرنمیتوان نادیده گرفت به همین دلیل است که رشته زراعت منجمله نباتات علوفه ی  درکشورهای بیشرفته و صنعتی بسیاررشد داشته، اهمیت این رشد بخاطر استفاده انسانهاازپروتین حیوانی، داشتـنی خصوصیات اصلاحی خاک ونقش برجسته آن درایجاد فابریکا صنعتی میتواند باشد.   ولی متأسفانه درکشورما به این مضمون توجه چندانی نشده است.

     موضوع دیگری که باید گفته شود اینست که باید شاگردان تفکرانتقادی و خلاقیت داشته باشند وبرای هرنوع نوآوری وتلاش درضمن درس خواندن ازطرف استاد تشویق وبرای پیشرفت خوبتردرآینده رهنمایی شوند .

v    - هماهنگ ساختن : هماهنگی وارتباط دادن موضوعات بین خودشان ، ارتباط دادن موضوعات فراگرفته شده بادنیای بیرونی وزندگی روزمره باعث میشود تاشاگرد بیشتربه جنبه های عملی وکاربردی مضمون متوجه گردیده ودرین موقع استاد میتواند به شاگرد گوشزد نماید که بایاد گرفتن این مضمون وی چی موقعیت مناسب اقتصادی ، فرهنگی ، مسلکی ، اجتماعی وسیاسی درجامعه خواهد داشت .

v    - ازنظرابعادانسانی : یک شخص مسلکی ومتخصص مصدرخدمات ارزنده ومهم درجامعه شده میتواند وتوانایی آنرادارد که بسیاری ازمشکلات مردم وکشورخودراحل نموده ودرپیشرفت وترقی کشورخود نقش کلیدی داشته باشد درنتیجه اوبه خواطرکارکردهای مثبت خویش بااستقبال گرم مردم مواجه گردیده وباعث میشود موقعیت سیاسی ، اجتماعی واقتصادی اوهرروز بهترگردد .

v    - ازنظرعاطفی : شاگردان باید اشخاص دلسوز، وطندوست ومتعهد به باربیایند یعنی تک تک شاگردان باید درقبال جامعه وکشورخویش احساس مسؤلیت نموده وتعهد نمایند تادرفرصت مناسب به هموطنان خویش کمک کنند وباکمک وهمدردی صادقانه خویش باعث خوشحالی وابرازرضایت هموطنان خصوصاً قشرمحروم جامعه گردیده وبنابه حدیث پیامبراکرم که فرموده است (هرچیزی راکه بخود می پسندی بدیگران بپسند وهرچیزی راکه بخود نمی پسندی بدیگران نیزمپسند) عمل نموده وخلاصه کلام به تمام ارزشهای دینی ، مذهبی ، انسانی وفرهنگی معتقد وپای بند باشند .

v    - آموزش شیوه فراگیر : برای رسیدن به این هدف مهم شاگردباید برعلاوه درنظرگرفتن نکات قبلی باید به منابع مختلف آموزشی ازقبیل کتابها ، مجلات واخبارعلمی ، سایت های علمی وآموزشی ، CD ، DVD ، فیلم های آموزشی ومکان هایی که بصورت عملی یک لابراتوارمحسوب میشوند ودرصورت موجود بودن امکانات کافی بازدید ازانواع فارم های حیوانی وطرزتغدیه آن ، فارم های تولید نباتات علوفه ای ، امتحان کردن  کیفت محصولات حیوانی درفابریکات به اساس نوع علوفه ی که موردتغذیه حیوانات قرارمیگیرد وغیره کارگاههای صنعتی وتخصصی، اما اگربخواهیم که یک دانش آموزخود آموزباشد باید برای دانش آموزانگیزه ایجاد کرد که ایجاد انگیزه ارتباط به دورنماهایی شغلی ، مسلکی ، اجتماعی واقتصادی مضمون متذکره خواهد داشت که توسط استاد مضمون معلومات داده میشود .

ارزیابی

طوریکه درتهیه کورس اصلاح کریکولم ومیتودها موثرتدریس پوهنحی های زراعت پوهنتون های افغانستان درکابل مطالعه نمودیم دونوع ارزیابی وجود دارد یکی ارزیابی تجسسی یاتفتیشی دیگری ارزیابی اصلاحی یا آموزنده که هدف کورس آموزش محورارزیابی اصلاحی یا آموزنده میباشد بنابرآن ما همیشه سعی میکنیم ازارزیابی های اصلاحی یا آموزنده استفاده کنیم اما فراموش نکنیم که ارزیابی تجسسی یاتفتیشی نیزمفید است ازطرف دیگرچون همیشه ازاین ارزیابی استادان ومعلمین استفاده کرده وبه آن عادت کرده اند لذا نحوه ارزیابی باید به آهستگی ازارزیابی تجسسی یا تفتیشی به ارزیابی اصلاحی یا آموزنده تغیرنماید واگراین تغیرات فوری وناگهانی باشد یک شوک برای شاگردان ، محصلین واستادان خواهد بود به این معنی که خط بطلان کشیدن برارزیابی های قبلی ودرست بودن ارزیابی های اصلاحی وآموزنده پس نظربنده اینست که ارزیابی تجسسی یاتفتیشی وارزیابی اصلاحی یا آموزنده هردوبکاربرده شوند اما ارزیابی تجسسی میتواند درحدود 25 فیصد سهم داشته باشد که درصورت لزوم کم کم میتوان ارزیابی اصلاحی را جانشین ارزیابی تجسسی کرد وهمان 25 فیصد رانیزبه 10 فیصد کاهش داد .

جدول ارزیابی

نوع سوال یافعالت

درجریان سمستر

درختم سمستر

گروپی

ü      

دوسوال

تحریری

ü      

دوسوال

مقایسوی

ü      

دو سوال

کارعملی

ü      

به اندازه دوسوال نمره دارد

سیمینار

ü      

به اندازه دوسوال نمره دارد

نظم ودیسپلین  محصل

ü      

به اندازه دو سوال نمره دارد

بحث عمومی

ü      

به اندازه دو سوال نمره دارد

تدریس توسط شاگردان درصنف

ü      

به اندازه دوسوال نمره دارد

بحث اختصاصی

ü      

دوسوال

تقریری ازمحتوا ی لکچر

ü      

دوسوال

 

فعالیت های تدریسی وآموزشی

1.     فراهم کردن کتاب ومواددرسی .

2.     معرفی کردن منابع ممد درسی مانند کتاب ، مجلاّت وهفته نامه های علمی ، سایت کورس ویاسایت های علمی مرتبط بامضمون .

3.     معرفی ونمایش دادن  انواع عمده ازنباتات علوفه ئی جهان وافغانستان  ازطریق پروجکتور، فیلم ، CD ، DVD ، وغیره .

4.     نقش بازی کردن استاد درصنف مثلاً گاهی اوقات حرکت مناسب وبجا استاد درصنف میتواند خیلی موثرواقع شود .

5.     تمثیل کارعملی  یک موضوع علوفه جات مانند طریقه های کشت ، اناکولیشن ، سایلج سازی وغیره توسط شاگردان .

6.     بوجود آوردن فضای مباحثه دربین شاگردان درداخل صنف .

7.     مباحثه شاگردان درخارج صنف .

نوت : درجریان درس مبادی علوفه جات  ازوسایل ولوازم که دردسترس میباشد میتوان استفاده کرد اما وسایل ولوازم که دردسترس نمیباشد استاد میتواند تصاویر، ویدیو ویا چارت های آن راتوسط پروجکتوربرای شاگردان نشانداده وهرکدام را جداگانه تشریح نماید وهمچنان دراجرای کارهای عملی  وتهیه مواد مورد ضرورت تحقیق ازشاگردان کمک بخواهد زیرا دراکثرمواقع شاگردان کمک های چشمگیری رابرای آماده کردن وسایل ساده وضروری  انجام داده میتوانند نظربه وضعیّت خاصی که دارند

نتیجه گیری

•     - استاد ، محصلان  و والدین راضی میباشند .

•     - دانش ومهارت های علمی محصلان افزایش نموده ، احساس شوق وآرامش پیدامیکنند .

•     - علاقه بیش ازحد به مضمون پیدامیکند .

•     - برای یاد گیری موضوعات بعدی وتخصصی علم زراعت  کاملاً آماده میباشد

•     - روش آموزش محوررا که تجربه کرده است اگرخودش استاد ویا معلّم شود بالای شاگردان خود تطبیق میکند .

•     - موضوعات اندوخته شده را به زندگی واقعی خویش تطبیق میکند .

•     - چون تمام پروسه آموزش به زندگی واقعی نزدیک وصد فیصد حقیقت است درنتیجه شاگرد را ازانحراف فکری ودلسردی بازمیدارد .

دراخیربرای تمام کسانیکه این نوشته هارامطالعه کردند پیشنهاد مینمایم که بادرنظرداشت اهمیت علوفه ، نقش پروتین های حیوانی را درسیستم تغذیه خود وفامل محترم تان مطالعه نمائید.

                                                                        بااحترام

                                                                                    پـوهیالی گل آقا" انوری "

 

+ نوشته شده توسط gulaqa anwari در 2010/5/13 و ساعت ۹:۶ قبل از ظهر |